Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.pppswarzedz.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.pppswarzedz.pl

Treść strony

Przedmiot działalności i kompetencje

 

Zadania poradni to:

Zadanie I

Diagnozowanie dzieci i młodzieży

1)Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

Zadanie II

Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w:

1) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin

2) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej

3) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych

Zadanie III

Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych

 1)Udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej

b) planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

c) rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów

.2) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

3) współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego

 4) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych

5) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży

6) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli

 7) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom

Zadanie IV

Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

2. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:

1) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;

2) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;

3) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;

4) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Postawa prawna: Rozporzadzenie MEN z dnia 01.02..2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
 
Swoje działania Poradnia realizuje przez:
 • Diagnozę
 • Konsultację
 • Pomoc terapeutyczną
 • Psychoedukację
 • Doradztwo
 • Mediację
 • Interwencję w środowisku ucznia
 • Działalność profilaktyczną
 • Działalność informacyjną
 Zespoły Orzekające:
W Poradni jest powoływany przez dyrektora zespół orzekający, który wydaje orzeczenia o:
- o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
 -o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemozliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły 
-o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
- o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
- opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole
Zespół orzeka na wniosek rodziców(prawnych opiekunów) dziecka.
Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu.
Podstawa prawna: Rozporzadzenie MEN z dnia 07.09.2017r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekajace działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 
 
 
 

Metryka

 • opublikował: Magdalena Gołaska
  data publikacji: 2009-04-10 20:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-10 07:52

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3229
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-10 07:52